Skip links

Werkt Met Ons Formulierinformatie

 

WERKT MET ONS FORMULIERINFORMATIE

INFORMATIE VOOR INDIVIDUEN OVEREENKOMSTIG ART.13 VAN EU-VERORDENING 679/2016

De EU-Verordening 679/2016 voorziet in het recht op bescherming van persoonsgegevens van natuurlijke personen. In overeenstemming met deze regelgeving informeert Sauna Dekor u over het volgende:

Doeleinden van gegevensverwerking:

  1. Selectie en werving van personeel: Toestemming is niet vereist. De wettelijke basis voor de verwerking van gemeenschappelijke gegevens is de uitvoering van precontractuele maatregelen
    (art.6.1 lett, b) AVG), en de verwerking van eventuele bijzondere gegevens is de noodzaak om aan verplichtingen te voldoen en rechten uit te oefenen op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid en sociale bescherming (art.9.2 lett. b) AVG) .
  2. Verplichtingen op grond van wet- en regelgeving, nationale en EU-regelgeving, evenals bepalingen uitgevaardigd door autoriteiten die daartoe wettelijk bevoegd zijn: Toestemming is niet vereist. De wettelijke basis voor gegevensverwerking voor dit doel is het nakomen van verplichtingen op grond van de wet en toepasselijke regelgeving (art.6.1 lett, c) AVG en art.9.2 lett. b) AVG).

Met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens gemarkeerd met (*) voor de doeleinden vermeld in de punten 1) en 2), is het verstrekken van uw gegevens verplicht, en de weigering om ze te verstrekken brengt de onmogelijkheid met zich mee om de selectie uit te voeren en de contractuele verplichtingen na te komen. relatie.

Wijze van gegevensverwerking: De verwerking wordt zowel op papier als op de computer uitgevoerd, met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen waarnaar wordt verwezen in artikel 32 AVG.

Verspreiding, overdracht van gegevens buiten de EER en communicatie: Tenzij vereist door wet- of regelgeving of door EU-wetgeving, zijn uw persoonlijke gegevens niet onderworpen aan verspreiding en niet onderworpen aan overdracht buiten het grondgebied van de Europese Unie. Union behoudens in ieder geval het voldoen aan enige wettelijke verplichting en tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de onderhandelingen en/of de arbeidsovereenkomst (art. 49.1 lett. b AVG). De onderwerpen aan wie uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld zijn de volgende:

  1. Externe personen die namens onze bedrijven taken kunnen uitvoeren waaraan de Eigenaar bepaalde uitbestede activiteiten moet toevertrouwen (bijvoorbeeld: accountants,
    consultants) of producenten van software en/of platforms die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
  2. Kredietinstellingen voor het beheer van betalingen en incasso’s die voortvloeien uit de uitvoering van contracten.
  3. Professionals, om eventuele juridische problemen met betrekking tot uw contractuele positie te bestuderen en op te lossen (bijvoorbeeld: advocaten).
  4. Andere onderwerpen waarin de wet voorziet.

Gegevensbeheerder: Sauna Dekor, Ziya Gökalp, Metal İş Sanayi Sitesi Yolu 20. Blok No:17 19, 34409 İkitelli Osb/Başakşehir/İstanbul TURKIJE, info@saunadekor.com, +90 532 215 64 78 .

Intern contact voor gegevensverwerking: De HR-manager, voor de bepalingen van EU-verordening 679/2016, op het hoofdkantoor van ons bedrijf. Opgemerkt moet worden dat Sauna Dekor niet onderworpen is aan de verplichting om een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen, zoals bepaald in art. 37 van de Verordening (functionaris voor gegevensbescherming – DPO).

Periode van gegevensbewaring: Uw gegevens worden bewaard gedurende een periode van maximaal één jaar vanaf de indiensttreding van de functie waarvoor u heeft gesolliciteerd, onverminderd uw recht om op elk moment de annulering of beperking te verkrijgen van het gebruik van dergelijke gegevens voor zover dit niet in strijd is met een specifieke wettelijke verplichting (art.2220 c.c., art.43 D.P.R. 600/73).

Klachten: Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Privacy Garant in elk geval van onrechtmatige behandeling van uw gegevens. U kunt uw rechten, zoals geregeld in de artikelen 15, 16, 17, 18, 19 en 21 van EU-verordening 679/2016, doen gelden door te schrijven naar Sauna Dekor, Ziya Gökalp, Metal İş Sanayi Sitesi Yolu 20. Blok No:17 19 , 34409 İkitelli Osb/Başakşehir/İstanbul TURKIJE, info@saunadekor.com.

Deze website maakt gebruik van cookies om je webervaring te verbeteren.